EASTERN REGION IRRIGATION HYDROLOGY CENTER
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันออก กรมชลประทาน

ปริมาณน้ำท่ารายเดือน
ลุ่มน้ำปราจีนบุรี
ลุ่มน้ำบางปะกง
ลุ่มน้ำโตนเลสาป
ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก