EASTERN REGION IRRIGATION HYDROLOGY CENTER
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันออก กรมชลประทาน

ระบบโทรมาตร :: TELEMETER

NEON NETWORK
NEON NETWORK

โทรมาตรขนาดเล็ก200 แห่ง
โทรมาตรขนาดเล็ก 200 แห่ง

ศูนย์โทรมาตรเพื่อการบริหารจัดการน้ำ
ศูนย์โทรมาตรเพื่อการบริหารจัดการน้ำ

โทรมาตรลุ่มน้ำปราจีนบุรี - บางปะกง
โทรมาตรลุ่มน้ำปราจีนบุรี (อยู่ระหว่างปรับปรุง)

โทรมาตรลุ่มน้ำตราด
โทรมาตรลุ่มน้ำตราด (อยู่ระหว่างปรับปรุง)

โทรมาตรลุ่มน้ำจันทบุรี
โทรมาตรลุ่มน้ำจันทบุรี (อยู่ระหว่างปรับปรุง)

Copyright © 2012-2017: Eastern Region Irrigation Hydrology Center. All rights reserved.