EASTERN REGION IRRIGATION HYDROLOGY CENTER
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันออก กรมชลประทาน

สภาพน้ำท่า :: Runoff Data
ส่งงานประจำปี Year Book 2016

ข้อมูลรายชั่วโมง

ตารางข้อมูลน้ำท่ารายชั่วโมง

ตารางข้อมูลน้ำท่ารายวัน

ตารางข้อมูลน้ำท่ารายวัน

แผนผังน้ำท่ารายวัน

แผนผังน้ำท่ารายวัน

ปริมาณน้ำรายเดือน - ล้านลูกบาศก์เมตร

ตารางข้อมูลน้ำท่ารายเดือน

Copyright © 2012-2017: Eastern Region Irrigation Hydrology Center. All rights reserved.