EASTERN REGION IRRIGATION HYDROLOGY CENTER
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันออก กรมชลประทาน

สภาพน้ำฝน :: ข้อมูลรายปี

ปริมาณน้ำฝนรายปี  -  มิลลิเมตร
ปริมาณน้ำฝนรายปี
1955 - 2015
กราฟน้ำฝนรายปี 2015
กราฟน้ำฝนรายปี 2015

Copyright © 2012-2017: Eastern Region Irrigation Hydrology Center. All rights reserved.