Untitled Document
FIRST PAGE
ข้อมูลสถานี+รูปตัดลำน้ำ
ข้อมูลอุตุนิยมวิทยา
ข้อมูลปริมาณน้ำฝน
ข้อมูลน้ำท่า+ตะกอน
สถานการณ์น้ำเก็บกัก
ติดตามสถานการณ์น้ำ+รายงาน
ระบบโทรมาตรตามลุ่มน้ำ
ศูนย์อุทกวิทยาลุ่มน้ำภาคต่าง ๆ
สำนักอุทกวิทยาและบริหารน้ำ
กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรฯ
ข่าวสาร+หน่วยงานที่สัมพันธ์
สถานที่ติดต่อศูนย์อุทกวิทยา

INTRO

ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำภาคตะวันออก

HYDROLOGY AND WATER MANAGEMENT CENTER
FOR EASTERN REGION

กรมชลประทาน

ROYAL IRRIGATION DEPARTMENT THAILAND


วิสัยทัศน์กรมชลประทาน

"น้ำสมบูรณ์ สนับสนุนการผลิต
เสริมสร้างคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจมั่นคง"

บทบาท

 • เป็นหน่วยงานหลักในการสำรวจข้อมูลอุทกวิทยา ตรวจสอบ วิเคราะห์ ประมวลผล จัดทำฐานข้อมูล รวมทั้งเผยแพร่ข้อมูลด้านวิชาการ เพื่อใช้ออกแบบเชิงอุทกวิทยาในการพัฒนาแหล่งน้ำของกรมชลประทาน
 • เป็นหน่วยงานหลักในการติดตามสถานการณ์น้ำ
 • วิเคราะห์ข้อมูลและแจ้งสถานการณ์น้ำที่เกิด ขึ้นในพื้นที่ลุ่มน้ำต่างๆ เพื่อการพยากรณ์ในการเตือนภัยน้ำท่วม-น้ำแล้ง
 • วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจในการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำที่รับผิดชอบ

หน้าที่รับผิดชอบของศูนย์ฯ

 • รับผิดชอบในการวางแผน กำหนดโครงข่ายสถานีสำรวจ ก่อสร้างสถานี ติดตั้งและพัฒนาเครื่องมือ สำรวจข้อมูลทางอุตุ-อุทกวิทยา ตะกอนและคุณภาพน้ำ ข้อมูลกายภาพลุ่มน้ำ ตลอดจนการซ่อมแซมปรับปรุงบำรุงรักษาสถานีสำรวจและเครื่องมือทางอุทกวิทยาในพื้นที่ลุ่มน้ำต่างๆ
 • คำนวณวิเคราะห์และประมวลผลสถิติข้อมูลอุทกวิทยา เพื่อใช้ในการออกแบบเชิงอุทกวิทยาของโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ จัดทำฐานข้อมูลทางอุทกวิทยาในระดับพื้นที่ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล แก่บุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • ศึกษากำหนดเกณฑ์ทางอุทกวิทยาและขอบเขตพื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วม เพื่อการพยากรณ์ในการเตือนภัยน้ำท่วม ทั้งพื้นที่ชุมชนและพื้นที่การเกษตรในจังหวัดและลุ่มน้ำที่รับผิดชอบ
 • เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำ วิเคราะห์สถานการณ์และรายงานสถานการณ์น้ำฝน น้ำท่ารายวัน รายชั่วโมงรวมทั้งแจ้งผลกระทบ ต่อกรมชลประทาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่รับผิดชอบ
 • ประเมินและวิเคราะห์ข้อมูลปริมาณน้ำฝนน้ำท่าในลุ่มน้ำ เพื่อการตัดสินใจในการบริหารจัดการน้ำในลุ่มน้ำให้เหมาะสมทั้งในช่วงหน้าแล้งและหน้าน้ำ
 • ศึกษาเชิงดุลยภาพด้านนิเวศวิทยาสิ่งแวดล้อม ข้อมูลกายภาพของลุ่มน้ำ เช่นศึกษาตะกอนและคุณภาพน้ำ อัตราการกัดเซาะ การพัดพา และการตกตะกอนทับถมในลุ่มน้ำและในอ่างเก็บน้ำ รวมทั้งอัตราการเปลี่ยนแปลงปริมาณน้ำต้นทุนของอ่างเก็บน้ำและความจุลำน้ำในเขตลุ่มน้ำที่รับผิดชอบ
 • สำรวจตรวจสอบความถูกต้องในการระบายน้ำของอาคารชลประทานต่าง ๆ เช่น การระบายน้ำของเขื่อนและประตูระบายน้ำ รวมทั้งการสอบเทียบค่าสัมประสิทธิ์ของอาคาร เพื่อการบริหารจัดการน้ำของโครงการชลประทานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

งานบริหารทั่วไป

หน้าที่และความรับผิดชอบ

มีหน้าที่รับผิดชอบการวางแผน ควบคุมงาน ด้านธุรการ การเจ้าหน้าที่ การพัสดุและการเงิน ตลอดจนการจัดทำแผนการปฏิบัติงานและระบบบริหารงานของศูนย์ฯ รวมทั้งงานอื่น ๆ ที่มิใช่หน้าที่ของส่วนใดโดยเฉพาะ

หน่วยธุรการและการเจ้าหน้าที่

 • มีหน้าที่เกี่ยวกับรับ - ส่งหนังสือ ร่างโต้ตอบ จัดเก็บเอกสารรวบรวมข้อมูลสถิติต่าง ๆ เพื่อจัดทำรายงานหรือบันทึกเสนอ จัดการประชุม พิมพ์หนังสือ และจัดทำสำเนา ตลอดจนติดต่อประสานงานเร่งรัดการปฏิบัติงานให้ดำเนินไปโดยสะดวก
 • มีหน้าที่ควบคุมทะเบียนประวัติและอัตรากำลัง ดำเนินการเบื้องต้นในการโอนย้าย สอบเลื่อนระดับเลื่อนชั้น และบรรจุแต่งตั้งข้าราชการ และลูกจ้างรวมทั้งตรวจสอบและดำเนินการเกี่ยวกับระเบียบวินัย และสิทธิต่าง ๆ ตลอดจนการพิจารณาความดีความชอบของข้าราชการ และลูกจ้างประจำ

หน่วยการเงินบัญชีและพัสดุ

 • รวบรวมและจัดทำแผนงานเพื่อพิจารณาจัดตั้งงบประมาณประจำปี จัดทำรายละเอียดและควบคุมประมาณการ จัดสรรเงินงบประมาณประจำงวด ตรวจสอบและให้ประมาณการใบสำคัญต่าง ๆ
 • รายงานและติดตามผลการปฏิบัติงาน รวมทั้งการบอกรับและเลิกจ้าง การจ่ายเงินค่าตอบแทนพนักงานอ่านระดับน้ำของศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำในเขตรับผิดชอบ
 • จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์เครื่องจักร เครื่องมือ ยานพาหนะ ฯลฯ และรวมถึงการจัดซื้อ/จ้าง จัดทำทะเบียนและบัญชีควบคุมวัสดุครุภัณฑ์ การเบิกจ่าย โอน เก็บรักษาวัสดุครุภัณฑ์ จำหน่ายบัญชีเมื่อวัสดุครุภัณฑ์นั้นหมดสภาพ ตลอดจนจัดทำรายงาน และตรวจสอบวัสดุครุภัณฑ์ประจำปี

ฝ่ายปฏิบัติการสำรวจอุทกวิทยา

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • วางแผนและสำรวจข้อมูลทางอุทกวิทยา อุตุนิยมวิทยา ตะกอนและคุณภาพน้ำรวมทั้งข้อมูลกายภาพลุ่มน้ำ
 • ก่อสร้างและซ่อมแซมอาคารสำรวจทางอุทกวิทยา
 • ติดตั้งเครื่องมือและบำรุงรักษาอุปกรณ์เครื่องมืออุทกวิทยา
 • ติดตามสภาพน้ำฝน - น้ำท่า ของลุ่มน้ำ เพื่อการ เตือนภัยน้ำท่วมภัยแล้ง
 • สนับสนุนข้อมูลประกอบการพิจารณาบริหารน้ำในลุ่มน้ำที่รับผิดชอบ

งานสำรวจอุทวิทยาและภูมิประเทศ

 • สำรวจข้อมูลทางอุทกวิทยา อุตุ - อุทกวิทยา ตะกอน และคุณภาพน้ำ
 • ติดตามสภาพน้ำฝน น้ำท่า
 • สำรวจทางกายภาพ
 • ติดตามสภาพน้ำท่วม น้ำแล้ง
 • ประสานงานกับโครงการชลประทาน รวมทั้งให้ข้อมูลความรู้เบื้องต้นแก่ส่วนราชการและอื่น
 • ติดตั้งเครื่องมืออุทกวิทยา

งานก่อสร้างและบำรุงรักษา

 • ก่อสร้าง - ปรับปรุง และบำรุงรักษาอุปกรณ์ เครื่องมือสำรวจข้อมูลในสนาม
 • ซ่อมแซมอาคารสำรวจทางอุทกวิทยา

ฝ่ายวิเคราะห์และประมวลสถิติ

หน้าที่และความรับผิดชอบ

มีหน้าที่ตรวจสอบวิเคราะห์ และรวบรวบข้อมูลทางอุทกวิทยา อุตุนิยมวิทยา ตะกอนและคุณภาพน้ำ จัดทำข้อมูลพื้นฐานในระบบฐานข้อมูลด้วยข้อมูลคอมพิวเตอร์ ในระดับภูมิภาค เพื่อประโยชน์ในการใช้งานวางแผนการพัฒนาแหล่งน้ำการจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำพร้อมทั้งทำการศึกษาค้นคว้าข้อมูล เพื่อหาความเป็นไปได้ของลักษณะการเกิด การเคลื่อนที่หมุนเวียน และการผันแปร ของทรัพยากร น้ำในระดับภูมิภาค โดยใช้ความรู้ด้านวิศวกรรมวิทยาศาสตร์และสถิติ นำมาประมวลผลในรูปแบบสถิติเชิงอุทกวิทยา พร้อมศึกษาเกณฑ์ และผลกระทบต่างๆ รายงานต่อหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องต่อไป

งานวิเคราะห์

มีหน้าที่ตรวจสอบศึกษาค้นคว้าข้อมูลเพื่อหาความเป็นไปได้ของลักษณะการเกิดเคลื่อนที่หมุนเวียนและการผันแปรของทรัพยากรน้ำในระดับภูมิภาคโดยใช้ความรู้ด้านวิศวกรรม วิทยาศาสตร์และสถิติ นำมาประมวลผลในรูปแบบสถิติเชิงอุทกวิทยา พร้อมศึกษาเกณฑ์และผลกระทบต่างๆ โดยแบ่งขอบเขตความรับผิดชอบ

งานประมวลสถิติ

มีหน้าที่รวบรวมข้อมูลทางอุทกวิทยา อุตุนิยมวิทยา ตะกอนและคุณภาพน้ำ แล้วบันทึกจัดเก็บเป็นข้อมูลพื้นฐานด้วยคอมพิวเตอร์ รวมถึงงานด้านบริการข้อมูลต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือสาธารณะชนทั่วไป